PRIVACY POLICY

BALTIC RESOURCING – Terms and Conditions

Use of the website BALTIC RESOURCING shall be treated as consent to the processing of personal data, as per the following clause: “Having carefully read the contents of the registration form and aware of the meaning thereof with regard to protection of the personal data contained in the forms, documents or other materials disclosed, transmitted or made available to BALTIC RESOURCING, I hereby declare that I consent to the processing of my personal data for the purposes of recruitment and job offer marketing by BALTIC RESOURCING or by companies which are Clients of BALTIC RESOURCING and authorised to use the resources of the CV database which remains in possession of BALTIC RESOURCING.”

If you do not consent to the processing of data, leave our website.

Rules for entering of candidates’ CVs into the database.

We treat every CV entered into our database as a confidential document. We have used our best efforts to protect your CV from unauthorised disclosure or use for purposes other than recruitment. CVs may only be accessed by BALTIC RESOURCING employees and by employers (including as Clients of BALTIC RESOURCING) who have signed an appropriate cooperation document with us. Such document obliges an employer to treat any data obtained from our database as confidential and prevents your data from being misused, e.g. from being used for purposes other than recruitment.

Legal Information

The Act of 29 August 1997 on Personal Data Protection (Journal of Laws No. 133, item 883) requires that you consent to our processing of your personal data, hence we ask that you familiarise yourself with the contents of the following declaration. Use of the website and entering of your data and CV into the CV database of BALTIC RESOURCING or sending thereof at our e-mail address CV@BALTIC RESOURCING shall be treated as consent to the processing of such data by us. We would like to inform you that you are entitled to access your data and correct them, as well as to other rights with regard to data processing control, being informed of your personal data protection rights, requests for supplementation, revision, correction of data, temporary or permanent suspension of data processing, removal of data from the collection. In addition, we would like to inform you that BALTIC RESOURCING is entitled to remove your personal data, as defined in the Act, without your consent and without stating the reasons. The Personal Data Controller is Baltic Resourcing Sp. z o.o., entered into the Register of Employment Agencies under entry no. 3951.

Deletion of data from the database

If you wish to delete your data from the database, write to us at info@balticresourcing.com or contact us via the contact form.

***

Regulamin korzystania z serwisu BALTIC RESOURCING

Korzystanie z serwisu BALTIC RESOURCING traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl poniższej klauzuli: “Po dokładnym zapoznaniu się z treścią formularza rejestracyjnego i będąc świadoma/y jej znaczenia z punktu widzenia ochrony danych osobowych zawartych w formularzach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych BALTIC RESOURCING, niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji oraz marketingu ofert pracy przez firmę BALTIC RESOURCING lub przez firmy będące Klientami BALTIC RESOURCING, posiadające uprawnienia do korzystania z zasobów bazy CV, której właścicielem pozostaje BALTIC RESOURCING

Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych, opuść nasz serwis.

Zasady umieszczania CV kandydatów w bazie danych.

Każdy wprowadzany do naszej bazy życiorys traktujemy jako dokument poufny. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje CV przed niepowołanym ujawnieniem lub wykorzystaniem do innych niż rekrutacja celów. Do życiorysów mogą mieć dostęp tylko pracownicy BALTIC RESOURCING oraz pracodawcy (również jako Klienci BALTIC RESOURCING), którzy podpisali z nami stosowny dokument o współpracy. Dokument ten zobowiązuje pracodawcę do traktowania wszelkich danych pobranych z naszej bazy jako poufnych i zabezpiecza między innymi przed wykorzystaniem Twoich danych do innych celów niż rekrutacja. 

Informacje prawne

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. Nr 133, poz. 883) wymaga udzielenia Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, prosimy więc o zapoznanie się z treścią poniższego oświadczenia. Korzystanie z serwisu i wprowadzenie swoich danych i życiorysu do bazy CV BALTIC RESOURCING lub przesłanie go na nasz adres CV@BALTIC RESOURCING traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez naszą firmę. Informujemy, iż przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Jednocześnie informujemy, że BALTIC RESOURCING ma prawo do usunięcia Twoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez Twojej zgody i podana przyczyny. Administratorem Danych Osobowych jest firma Baltic Resourcing Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr. 3951

Usuwanie danych z bazy

Jeżeli chcesz usunąć swoje dane z bazy, napisz do nas na adres info@balticresourcing.com lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktu