+48 58 762 80 70 info@balticresourcing.com

PRIVACY POLICY

BALTIC RESOURCING – Terms and Conditions

Use of the website BALTIC RESOURCING shall be treated as consent to the processing of personal data, as per the following clause: “Having carefully read the contents of the registration form and aware of the meaning thereof with regard to protection of the personal data contained in the forms, documents or other materials disclosed, transmitted or made available to BALTIC RESOURCING, I hereby declare that I consent to the processing of my personal data for the purposes of recruitment and job offer marketing by BALTIC RESOURCING or by companies which are Clients of BALTIC RESOURCING and authorised to use the resources of the CV database which remains in possession of BALTIC RESOURCING.”

If you do not consent to the processing of data, leave our website.

Rules for entering of candidates’ CVs into the database.

We treat every CV entered into our database as a confidential document. We have used our best efforts to protect your CV from unauthorised disclosure or use for purposes other than recruitment. CVs may only be accessed by BALTIC RESOURCING employees and by employers (including as Clients of BALTIC RESOURCING) who have signed an appropriate cooperation document with us. Such document obliges an employer to treat any data obtained from our database as confidential and prevents your data from being misused, e.g. from being used for purposes other than recruitment.

Legal Information

The Act of 29 August 1997 on Personal Data Protection (Journal of Laws No. 133, item 883) requires that you consent to our processing of your personal data, hence we ask that you familiarise yourself with the contents of the following declaration. Use of the website and entering of your data and CV into the CV database of BALTIC RESOURCING or sending thereof at our e-mail address CV@BALTIC RESOURCING shall be treated as consent to the processing of such data by us. We would like to inform you that you are entitled to access your data and correct them, as well as to other rights with regard to data processing control, being informed of your personal data protection rights, requests for supplementation, revision, correction of data, temporary or permanent suspension of data processing, removal of data from the collection. In addition, we would like to inform you that BALTIC RESOURCING is entitled to remove your personal data, as defined in the Act, without your consent and without stating the reasons. The Personal Data Controller is Baltic Resourcing Sp. z o.o., entered into the Register of Employment Agencies under entry no. 3951.

GDPR

We would like to inform you that on the basis of the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (Dz. U. 2018, poz. 138, 723 ze zm.) as well as Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) as published on the Official Journal of the European Union of 4.5.2016 L 119/1 (hereinafter called GDPR), the regulations on the protection of personal data of users and corresponding processing of such data has been changed.
Baltic Resourcing Sp. z o. o. seated in Gdańsk undertakes to select and verify personal data processing in a manner fully compliant with the requirements of the GDPR. This is to ensure that the entity that processes personal data provides sufficient guarantees for the implementation of the appropriate organizational and technical measures to safeguard security, the satisfaction of individual rights as well as a successful fulfilment of other data protection obligations incumbent on Baltic Resourcing Sp. z o.o.
In order to comply with the GDPR requirements and ensure an adequate level of safeguards with regards to personal data protection, Baltic Resourcing Sp. z o.o. seated in Gdańsk prepares and implements appropriate tools, inter alia, internal documentation to meet this policy objectives.

Deletion of data from the database

If you wish to delete your data from the database, write to us at info@balticresourcing.com or contact us via the contact form.

***

Regulamin korzystania z serwisu BALTIC RESOURCING

Korzystanie z serwisu BALTIC RESOURCING traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl poniższej klauzuli: “Po dokładnym zapoznaniu się z treścią formularza rejestracyjnego i będąc świadoma/y jej znaczenia z punktu widzenia ochrony danych osobowych zawartych w formularzach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych BALTIC RESOURCING, niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji oraz marketingu ofert pracy przez firmę BALTIC RESOURCING lub przez firmy będące Klientami BALTIC RESOURCING, posiadające uprawnienia do korzystania z zasobów bazy CV, której właścicielem pozostaje BALTIC RESOURCING

Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych, opuść nasz serwis.

Zasady umieszczania CV kandydatów w bazie danych.

Każdy wprowadzany do naszej bazy życiorys traktujemy jako dokument poufny. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje CV przed niepowołanym ujawnieniem lub wykorzystaniem do innych niż rekrutacja celów. Do życiorysów mogą mieć dostęp tylko pracownicy BALTIC RESOURCING oraz pracodawcy (również jako Klienci BALTIC RESOURCING), którzy podpisali z nami stosowny dokument o współpracy. Dokument ten zobowiązuje pracodawcę do traktowania wszelkich danych pobranych z naszej bazy jako poufnych i zabezpiecza między innymi przed wykorzystaniem Twoich danych do innych celów niż rekrutacja. 

Informacje prawne

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. Nr 133, poz. 883) wymaga udzielenia Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, prosimy więc o zapoznanie się z treścią poniższego oświadczenia. Korzystanie z serwisu i wprowadzenie swoich danych i życiorysu do bazy CV BALTIC RESOURCING lub przesłanie go na nasz adres CV@BALTIC RESOURCING traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez naszą firmę. Informujemy, iż przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Jednocześnie informujemy, że BALTIC RESOURCING ma prawo do usunięcia Twoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez Twojej zgody i podana przyczyny. Administratorem Danych Osobowych jest firma Baltic Resourcing Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr. 3951

RODO

Chcielibyśmy poinformować, iż na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 138, 723 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4.5.2016 L 119/1 – dalej RODO zmianie ulegają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników oraz ich przetwarzania.
Baltic Resourcing Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, zobowiązuje się do dokonywania doboru i weryfikacji przetwarzających dane osobowe w imieniu, na rzecz i z polecenia Baltic Resourcing Sp. z o. o. w sposób w pełni zgodny z wymogami RODO. Ma to na celu zapewnienie, aby podmiot przetwarzający dane osobowe dawał wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Baltic Resourcing Sp. z o.o.
Baltic Resourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, działając w celu wypełnienia wszystkich wymogów towarzyszących RODO i zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych przygotowuje i wdraża stosowne narzędzia pozwalające na wypełnienie wszystkich wymogów wynikających z RODO, w tym wewnętrzną dokumentację służącą ochronie danych osobowych.

Usuwanie danych z bazy

Jeżeli chcesz usunąć swoje dane z bazy, napisz do nas na adres info@balticresourcing.com lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktu